Sæt dig ind i klubbens vedtægterVedtægter for Vinterbadeklub Aarhus Ø


1. Foreningens navn og hjemsted    

1.1 Foreningens navn er Vinterbadeklub Aarhus Ø.

1.2 Foreningens hjemsted er Havnebadet, Bassin 7, 8000 Aarhus C.

2. Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er at fremme sundhed og trivsel samt skabe mulighed for socialt samvær ved badning i hav sommer og vinter og tillige arbejde for sikring af badefaciliteterne for foreningens medlemmer. Foreningen vil i samarbejde med andre relevante aktører bidrage til at Aarhus og navnlig Aarhus Ø opleves attraktivt af både beboere og besøgende.

3. Medlemmer

3.1 Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der er fyldt 18 år og som støtter foreningens formål.

3.2 Hvert medlem har mulighed for at medtage op til to gæster mod betaling pr. gang. Børn over 12 år kan mod betaling pr. gang deltage som gæst ledsaget af en voksen.

3.3 Under hensyntagen til de for foreningen tilgængelig badefaciliteter træffer bestyrelsen beslutning om det maksimale medlemsantal. Såfremt det maksimale medlemsantal er nået, opretter bestyrelsen en venteliste over personer, der ønsker optagelse som medlem i foreningen.

3.4 Medlemskabet er først gyldigt, når medlemskabet er bekræftet af bestyrelsen, og kontingent er betalt.

3.5 Ved optagelse som medlem af foreningen forpligter medlemmet sig til at overholde foreningens vedtægter og øvrige forskrifter.

3.6 Bestyrelsen fastsætter badesæsonens længde samt regler for brug af og ophold på badeanlægget, og gør medlemmerne bekendt med reglerne ved opslag på hjemmesiden og ved udsendelse pr. mail. Medlemmerne skal overholde reglerne, når de benytter foreningens faciliteter. 

3.7 Bestyrelsen fører en fortegnelse over foreningens medlemmer med angivelse af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Ændringer i nævnte oplysninger skal meddeles bestyrelsen hurtigst muligt.

3.8 Medlemskab af foreningen kan ikke overdrages til tredjemand.

3.9 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser over for tredjemand.

4. Kontingent

4.1 Kontingent og eventuelt gebyr for optagelse på venteliste fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse. 

4.2 Kontingent opkræves forud én gang årligt.

5. Udmeldelse og eksklusion

5.1 Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen.

5.2 Såfremt et medlem skønnes uegnet som medlem, kan bestyrelsen beslutte at medlemmet udelukkes i en bestemt periode eller for bestandigt.

5.3 Hvis et medlem groft tilsidesætter reglerne for brug af foreningens faciliteter, eller i øvrigt optræder til betydelig gene for foreningens øvrige medlemmer, naboer m.v., kan bestyrelsen øjeblikkelig bringe vedkommendes rettigheder til brug af foreningens faciliteter til ophør.

5.4 Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn gør sig skyldig i overtrædelse af foreningens vedtægter eller øvrige forskrifter, kan medlemmet ekskluderes af foreningen.

5.5 Udmeldte og ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen og dens midler og skal senest 14 dage efter udmeldelsen/eksklusionen aflevere nøgler eller lignende til et bestyrelsesmedlem. Eventuelt allerede betalt kontingent og andre indbetalte ydelser vedtaget på generalforsamlingen tilbagebetales ikke.

6. Påklædning og brugen af faciliteter

6.1 Havnebadet er i perioder tilgængelig for offentligheden.

6.2 Badetøj er påkrævet på Havnebadets arealer, herunder i bassinerne, saunaen og på promenadedækket.

6.3 Det er ikke tilladt at afholde private forsamlinger, events, grupperinger eller lignende i foreningens faciliteter. Endvidere må der ikke nydes madvarer eller alkoholiske drikkevarer. Events kan dog afholdes i samråd og med accept af Aarhus Kommune.

7. Generalforsamlingen

7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og ethvert medlem har møde- og taleret på generalforsamlingen.

7.2 Generalforsamlingen tilrettelægges af bestyrelsen og afholdes i Aarhus Kommune. Indkaldelse skal ske ved e-mail eller almindeligt brev.

7.3 Indkaldelse skal ske tidligst 4 uger, og senest 2 uger, før datoen for generalforsamlingen.

Beslutninger

7.4 Generalforsamlingen kan træffe beslutning i alle foreningens anliggender, og dens beslutninger er gyldige uanset antallet af fremmødte medlemmer.

7.5 Hver medlem har én stemme på generalforsamlingen.

7.6 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal medmindre foreningens vedtægter fordrer andet. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet.

7.7 Personvalg samt anliggender, hvor kapitalejerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning afgøres ved simpelt, relativt flertal. Står stemmerne lige ved et personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning.

7.8 Til vedtagelse af ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

7.9 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der udarbejder referat af generalforsamlingen. Referatet udsendes til foreningens medlemmer senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 

Ordinær generalforsamling

7.10 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.

7.11 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelsen

7.12 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om året der er gået, samt bestyrelsens planer for det kommende år.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling

7.13 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette eller ved anmodning fra mindst halvdelen af medlemmerne.

7.14 Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen ved e-mail eller almindeligt brev, og skal angive det eller de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

7.15 Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 4 uger efter, at anmodning herom skriftligt er forelagt bestyrelsen.

8. Bestyrelsen

Valg og sammensætning

8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

8.2 Bestyrelsens vælges på foreningens ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at 3-4 medlemmer afgår i ulige år, og 2-3 medlemmer afgår i lige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter for ét år ad gangen.

8.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasser umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsens arbejde og beslutninger

8.4 Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

8.5 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med et varsel på minimum 1 uge, medmindre forholdene gør en kortere varsel nødvendig.

8.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden, er til stede.

8.7 Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

8.8 Foreningens midler anvendes til foreningens bedste i overensstemmelse med formålet.

8.9 Kassereren modtager kontingent samt fører et bogholderi og en medlemsfortegnelse, hvori foreningens medlemmer opføres med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

8.10 Bogholderiet skal udvise, hvilke beløb der er indgået og udgået, og hver indtægts- eller udgiftspost skal være ledsaget af et regnskabsbilag.

8.11 Foreningens regnskabsår er fra 1. juni -31. maj.

8.12 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt revisor, inden dette forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Revisor kan vælges blandt foreningens medlemmer, og der kan ske genvalg af revisor. 

9. Hæftelse

9.1 Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

9.2 Foreningens medlemmer eller bestyrelsen hæfter i intet tilfælde personligt for de forpligtelser, der påhviler bestyrelsen.

10. Tegningsregler

10.1 Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.

11. Foreningens opløsning

11.1 Opløsning af foreningen kan vedtages på en generalforsamling når mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Forslaget om opløsning af foreningen skal klart fremgå af indkaldelsen og dagsordenen for den generalforsamling hvorpå beslutning om opløsning træffes.

11.2 I tilfælde af foreningens opløsning gives dens midler efter generalforsamlingens beslutning til almennyttige eller kulturelle formål i tråd med foreningens formål.

*****

Således vedtaget ved foreningens stiftelse den 28. maj 2019. 
Senest revideret på foreningens ordinære generalforsamling den 27. juni 2022.Kontakt os på email: info@vinterbadeklubaarhus.dk

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk